AAAPrint deze pagina
(Ongevallen-) verzekering

De Stichting heeft alle kinderen verzekerd voor de risico's van ongevallen. De premies hiervoor worden mede betaald uit de ouderbijdragen aan de Stichting.

De polisdekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband voor alle leerlingen gedurende de tijd, dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug.

Verzekerde bedragen:

·         Overlijden                            2.500,--*

·         Blijvende invaliditeit     25.000,--*

·         Geneeskundige kosten      1.000,--*

·         Tandheelkundige hulp€    1.000,--.*

 

Ouders die op enigerlei wijze betrokken worden bij schoolactiviteiten zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade die door hun toedoen of nalaten wordt veroorzaakt aan derden.

De aansprakelijkheidsverzekering van de school is afgesloten bij Marsh B.V. te Rotterdam.

Wanneer u van mening bent dat u of uw kind schade lijden door nalatigheid van het personeel van de school kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

 

De school en het bestuur van de school aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt tijdens schoolactiviteiten, behoudens indien en zover door bovengemelde verzekeringen is gedekt.  Om te voorkomen dat leerkrachten aansprakelijk worden gesteld voor verlies van waardevolle voorwerpen die door leerlingen aan hun leerkracht in bewaring zijn gegeven (een smartphone bijvoorbeeld), geven wij u in overweging om op schooldagen waarop volgens rooster gymactiviteiten of excursies  plaatsvinden uw kind geen horloges, sieraden of kostbaarheden mee te laten nemen. Schade, die toegebracht wordt door leerlingen aan andere leerlingen, moet rechtstreeks verhaald worden op de ouders van betreffende leerlingen.

 

*) wijzigingen voorbehouden