AAAPrint deze pagina
Bijdrage

OUDERBIJDRAGE

De school vraagt twee vrijwillige bijdragen van de ouders.  U ontvangt hiervoor via het bestuur een nota. Een bijdrage voor de schoolreis van de groepen 1 t/m 7 en het schoolkamp voor de groepen 8 is apart en wordt via de school gevraagd. De ouderbijdrage aan de Stichting is als volgt vastgesteld door het bestuur:

Voor het gehele schooljaar en instroom 1e schooldag tot 1 januari 2018:

* 1e kind €  69,34

* 2e kind €  41,50

* 3e kind en volgende €  27,57

 

Voor kinderen die instromen vanaf 1 januari tot 1 maart 2018:

* 1e kind €  34,67

* 2e kind €  20,76

* 3e kind en volgende €  13,79

 

na 1 maart:  voor instromers na 1 maart wordt dat schooljaar geen bijdrage meer gevraagd. 

Bovenstaande bedragen zijn inclusief de prijsindicatie van 1,6%  van het CPI van maart 2017.


Medio oktober van het lopende kalenderjaar worden de facturen voor de ouderbijdrage verstuurd naar alle ouders van de ingeschreven leerlingen op dat moment.  

Medio maart/april volgt een tweede factuurronde voor de  leerlingeninstroom vanaf de eerste factuurronde tot 1 maart van het lopende kalenderjaar. Voor beide factuurrondes gelden dezelfde ouderbijdragen.  

 

   Uw bijdrage aan de Stichting

Het gehele bedrag (zie hiervoor) komt volledig ten goede aan het onderwijs van uw kind(eren).

Er wordt geld besteed aan zaken als leerlingverzekering en financiering van projecten. Wij kunnen als nutsschool dankzij deze bijdrage extra zaken toevoegen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (zie hierna onder “Besteding van gelden”).

 

   Uw bijdrage voor de Oudercommissie (OC).

Deze bijdrage is € 12,50 per kind. Dit geld wordt door de OC geïnd en zij betalen daar alle festiviteiten van. Daaronder vallen b.v. het Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Sportdagen, Zomerfeest, Pasen, diverse traktaties in de loop van een jaar, een ijsje tijdens de schoolreis en op de laatste schooldag e.d.  Oók dit bedrag komt volledig ten goede aan uw kind(eren).

 

 


Besteding van gelden
We hechten er belang aan om u uitdrukkelijk te informeren over de besteding van uw ouderbijdrage aan het bestuur. Voor een schooljaar zijn in grote lijnen de volgende begrotingsposten opgevoerd (uiteraard is de uitvoering daarvan afhankelijk van de binnenkomende gelden):

     inrichting, onderhoud en extra zaken voor de schoolpleinen

     onderhouden en actualiseren van de inrichting van lokalen

     documentatiecentrum en bibliotheek

     orthotheek en materialen hoogbegaafdheid

     investeringsfonds computernetwerken

     spaarbedrag voor meubilair

     bijdrage aan de schoolreizen

     bijdrage aan culturele doelen

     materialen zelfstandig werken, basisontwikkeling en buiten­speelmateriaal

     steunfonds individuele leerlingonderzoeken

     schoolongevallenverzekering

     medefinanciering van digitale schoolborden

     lidmaatschap Departement tot Nut van 't Algemeen.

LIDMAATSCHAP MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN
Door de aanmelding van een leerling bij één van de Nutsscholen te Breda worden de ouders/verzorgers automatisch lid van deze vereniging.
Op de jaarvergadering hebben zij stemrecht. De kosten van het lidmaatschap zijn inbegrepen in de ouderbijdrage die de ouders van de leerlingen ieder jaar verschuldigd zijn aan de Stichting.