AAAPrint deze pagina
Bijdrage

OUDERBIJDRAGE
De school vraagt twee vrijwillige bijdragen van de ouders.  U ontvangt hiervoor via het bestuur een nota. Een bijdrage voor de schoolreis van de groepen 1 t/m 7 en het schoolkamp voor de groepen 8 is apart en wordt via de school gevraagd. De ouderbijdrage aan de Stichting is als volgt vastgesteld door het bestuur:

Voor het gehele schooljaar en instroom 1e schooldag tot 1 januari 2019:

* 1e kind   €  69,34
* 2e kind   €  41,50
* 3e kind en volgende  €  27,57

Voor kinderen die instromen vanaf 1 januari tot 1 maart 2019:
* 1e kind   €  34,67
* 2e kind   €  20,76
* 3e kind en volgende  €  13,79

na 1 maart:  voor instromers na 1 maart wordt dat schooljaar geen bijdrage meer gevraagd. 

Bovenstaande bedragen zijn inclusief de prijsindicatie van 1,6%  van het CPI van maart 2018.

Medio oktober van het lopende kalenderjaar worden de facturen voor de ouderbijdrage verstuurd naar alle ouders van de ingeschreven leerlingen op dat moment.  Medio maart/april volgt een tweede factuurronde voor de  leerlingeninstroom vanaf de eerste factuurronde tot 1 maart van het lopende kalenderjaar. Voor beide factuurrondes gelden dezelfde ouderbijdragen.  

 

• Uw bijdrage aan de Stichting
Het gehele bedrag (zie hiervoor) komt volledig ten goede aan het onderwijs van uw kind(eren).  Er wordt geld besteed aan zaken als een leerlingverzekering en financiering van projecten. Wij kunnen als nutsschool dankzij deze bijdrage extra zaken toevoegen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (zie hierna onder “Besteding van gelden”).

• Uw bijdrage aan de Oudercommissie (OC).
Deze bijdrage is €12,50 per kind. Dit geld wordt door de OC geïnd en zij betalen daar alle festiviteiten van. Daaronder vallen b.v. het Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Sportdagen, Zomerfeest, Pasen, diverse traktaties in de loop van een jaar, een ijsje tijdens de schoolreis en op de laatste schooldag e.d.  Oók dit bedrag komt volledig ten goede aan uw kind(eren).

 

Besteding van gelden
We hechten er belang aan om u uitdrukkelijk te informeren over de besteding van uw ouderbijdrage aan het bestuur. Voor een schooljaar zijn in grote lijnen de volgende begrotingsposten opgevoerd (uiteraard is de uitvoering daarvan afhankelijk van de binnenkomende gelden):

• inrichting, onderhoud en extra zaken voor de schoolpleinen
• onderhouden en actualiseren van de inrichting van lokalen
• bibliotheek
• orthotheek en materialen hoogbegaafdheid
• investeringsfonds computernetwerken
• spaarbedrag voor meubilair
• bijdrage aan de schoolreizen
• bijdrage aan culturele doelen
• materialen zelfstandig werken, basisontwikkeling en buitenspeelmateriaal
• steunfonds individuele leerlingonderzoeken
• schoolongevallenverzekering
• medefinanciering van digitale schoolborden
• lidmaatschap Departement tot Nut van 't Algemeen.

 

(ONGEVALLEN) VERZEKERING
De Stichting heeft alle kinderen verzekerd voor de risico's van ongevallen.
De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband voor alle leerlingen gedurende de tijd, dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug.

 

Verzekerde bedragen:

* Overlijden            €    2.500,--*
* Blijvende invaliditeit      €  25.000,--*
* Geneeskundige kosten   €    1.000,--*
* Tandheelkundige hulp    €    1.000,--.*

*) wijzigingen voorbehouden

Ouders die op enigerlei wijze betrokken worden bij schoolactiviteiten zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade die door hun toedoen of nalaten wordt veroorzaakt aan derden.
De aansprakelijkheidsverzekering van de school is afgesloten bij Marsh B.V. te Rotterdam.
Wanneer u van mening bent dat u of uw kind schade lijden door nalatigheid van het personeel van de school kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
De school en het bestuur van de school aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt tijdens schoolactiviteiten, behoudens indien en zover door bovengemelde verzekeringen is gedekt.  Om te voorkomen dat leerkrachten aansprakelijk worden gesteld voor verlies van waardevolle voorwerpen die door leerlingen aan hun leerkracht in bewaring zijn gegeven, geven wij u in overweging om op schooldagen waarop volgens rooster gymactiviteiten of excursies  plaatsvinden uw kind geen horloges, sieraden of kostbaarheden mee te laten nemen. Schade, die toegebracht wordt door leerlingen aan andere leerlingen, moet rechtstreeks verhaald worden op de ouders van betreffende leerlingen.

LIDMAATSCHAP MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN
Door de aanmelding van een leerling bij één van de Nutsscholen te Breda worden de ouders/verzorgers automatisch lid van deze vereniging.
Op de jaarvergadering hebben zij stemrecht. De kosten van het lidmaatschap zijn inbegrepen in de ouderbijdrage die de ouders van de leerlingen ieder jaar verschuldigd zijn aan de Stichting.