AAAPrint deze pagina
Medezeggenschapsraad

Geachte ouders,

Op onze site kunt u de vastgestelde notulen van de Medezeggenschapsraad bekijken. De MR-notulen zijn openbaar voor alle ouders van de school. We vragen u daarom ook vriendelijk om de verslagen alléén voor uw eigen informatie en gebruik te lezen.
U vindt de notulen via de knop DOWNLOADS --> MR.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

INLEIDING
Er zijn diverse partijen betrokken bij een school: personeel werkt er, leerlingen krijgen er les en personeel en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. En natuurlijk is er het schoolbestuur waar de school onder valt. Daarnaast is er nog een belangrijke partij actief, weliswaar vaak op de achtergrond, maar o zo belangrijk: De Medezeggenschapsraad (MR). Omdat de MR er niet voor zichzelf zit maar voor u, voor jullie, de achterban, willen wij graag meer vertellen over ons werk.

 

WAAROM
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen verplicht over een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat en beslist mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier oefenen ze invloed uit op het beleid. Burgst heeft een MR die bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel en behartigt hun belangen.  

 

WERKWIJZE
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben zoals de besteding van geld en gebouwen, vakanties, de rol van ouders als ondersteuners bij het onderwijs en het kiezen van lesmethodes. De MR kan in dit overleg gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken. Daarbij moet elk belangrijk besluit eerst aan de MR voorgelegd worden. Zonder een positief advies of de instemming van de MR mag een besluit niet zomaar worden uitgevoerd.
Daarnaast is de MR van Burgst ook een pro-actieve raad en meedenkende partij die niet alleen wil reageren op actuele ontwikkelingen maar zich ook inzet om vooruit te kijken en visie te ontwikkelen op het beleid binnen de school. Ook is de MR altijd betrokken bij de invulling van vacatures.
Voor een MR zijn een aantal ‘spelregels’ opgesteld. Deze ‘spelregels’ liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die is ingevoerd in 2007. De MR heeft daarin een aantal belangrijke bevoegdheden. 

 

SPELREGELS (BEVOEGDHEDEN EN TAKEN)
De WMS geeft de MR een aantal algemene en bijzondere bevoegdheden waardoor zij het beleid van de school mede kan bepalen of beïnvloeden. De bevoegdheden en taken van de MR Burgst zijn verder vastgelegd in het eigen MR reglement. 

De algemene bevoegdheden zijn het recht op overleg, het initiatiefrecht en het recht op informatie: 

o   Het recht op overleg betekent dat het schoolbestuur en (een geleding van) de MR bijeenkomen als een van beide partijen dat wenst. Men moet aangeven wat de reden is voor het overleg.

o   Het Initiatiefrecht wil zeggen dat de MR alle zaken die met school te maken hebben, mag bespreken. De MR kan het initiatiefrecht bijvoorbeeld gebruiken wanneer het schoolbestuur bijvoorbeeld te weinig beleid maakt of wanneer er op onderdelen van de school verbeteringen mogelijk zijn.

o   Het Informatie recht. Een MR heeft informatie nodig om zijn taken goed uit te kunnen voeren en om een goede gesprekspartner van het schoolbestuur te zijn. Het schoolbestuur moet de MR alle informatie die hij nodig heeft om zijn werk goed uit te kunnen voeren, op tijd geven. Voorbeelden hiervan zijn; de begroting en informatie over de financiën die het schoolbestuur van de minister ontvangt.

De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht:
o   Instemmingbevoegdheid. Bij bepaalde onderwerpen, of onderdelen hiervan, kan het schoolbestuur geen definitief besluit nemen zonder dat de MR daarmee heeft ingestemd. Het schoolbestuur moet instemming vragen aan de MR over die zaken die voor de school van wezenlijk belang zijn, zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de besteding van de ouderbijdrage.

o   Adviesbevoegdheid. Over andere onderwerpen, of onderdelen hiervan, hoeft het schoolbestuur alleen advies te vragen aan de MR. Het schoolbestuur kan een advies van de MR naast zich neerleggen. Uiteraard moet het schoolbestuur hiervoor wel zinvolle argumenten aanvoeren. Het gaat hier om bijvoorbeeld plannen van het schoolbestuur en de directie, zoals fusieplannen en ontslagbeleid.

Verder bespreekt de MR kwesties die in en om de school spelen. De MR vindt het van belang zo veel mogelijk ouders te betrekken bij de MR. Ouders, maar ook personeelsleden, kunnen punten inbrengen bij de MR. Deze worden binnen de MR in de vergadering besproken en vervolgens evt. besproken met de directie. 

 

SAMENSTELLING
Burgst heeft zoals gezegd een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt (op verzoek) wel deel aan de vergaderingen.

De MR bestaat uit 4 ouderleden en 4 leerkracht (team) leden, indien mogelijk evenredig verdeeld over de twee locaties. De huidige samenstelling van de MR:

o   Ouderlid Kroeten en voorzitter Jeroen van Rosmalen
o   Ouderlid Kroeten Frank Nijhof
o   Ouderlid Groene Hil Lucy de Schepper
o   Ouderlid Groene Hil Pascal van Lith
o   Teamlid Groene Hil Anjo Schaerlaeckens
o   Teamlid Groene Hil Marieke Aarts
o   Teamlid Groene Hil Audrey Dankers
o   Teamlid Kroeten Masja de Pender

De leden voor de oudervertegenwoordiging worden voor een zittingsperiode van drie jaar gekozen waarbij ouders van de beide locaties gelijkelijk zijn vertegenwoordigd.
Twee leden - een ouderlid en een personeelslid - vertegenwoordigen de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting.
In het overzicht van alle medewerkers in de schoolgids (Downloads -> Algemeen -> Schoolgids) kunt u ook zien wie er zitting hebben in de MR.

 

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)
Naast de schoolgebonden MR, is er de GMR. De GMR bestaat uit twee leden van elke MR van elke nutsschool en behartigt zaken die alle nutsscholen aangaan.
Dit reglementair vastgesteld orgaan buigt zich over zaken die voor de vijf  nutsscholen in Breda - Boeimeer, Burgst, Dirk van Veen, Hoogakker en Teteringen,  van belang zijn. Elke school vaardigt twee leden af: een ouder en een leerkracht. Voor de Burgst is dat voor de ouders Lucy de Schepper en van de leerkrachten Masja de Pender.

 

VERGADERINGEN
Er wordt ongeveer eenmaal per maand vergaderd. De MR vergadert volgens een vast vergaderschema en hanteert een jaarplanning die op te delen is in drie onderwerpgroepen;

o   Onderwerpen vanuit de WMS. Voorbeelden hiervan zijn; Schoolplan, Zorgplan, Lesrooster, Samenstelling formatie, Inzet ouderbijdrage…. etc.
o   Onderwerpen vanuit het schoolreglement. Voorbeelden hiervan zijn; Jaarverslag, Jaarrekening, Begroting … etc.
o   Onderwerpen n.a.v. de beleidsagenda. Dit zijn onderwerpen die door de MR als belangrijk worden gezien voor de school en waar de MR graag met elkaar, de directie en de achterban over van gedachten wil wisselen. 

De vergaderingen van de MR en de GMR zijn openbaar en worden vooraf aangekondigd. Ze worden meestal (geheel of gedeeltelijk) bijgewoond door de directie.
Wilt- u een vergadering als toehoorder bijwonen dan kan dit. U kunt dit via e-mail (MR@nbsburgst.nl) vooraf kenbaar maken aan de voorzitter van de MR. Alle actuele vergaderdata vindt u in de MR notulen. 


BEREIKBAARHEID
Via de nieuwsbrieven/Heksenketel en de website van de school houden de MR en GMR u op de hoogte van de activiteiten. Omdat de MR de achterban vertegenwoordigt is het belangrijk dat men weet hoe men de MR kan bereiken. Neem gerust contact op met een van de MR-leden als u iets onder de aandacht wilt brengen of vragen heeft over de gang van zaken op school.
Het spreekt voor zich dat u dan eerst via de geëigende weg contact opneemt met de direct verantwoordelijken, bijvoorbeeld leraar, mentor, directeur. Mocht u desondanks het gevoel hebben niet voldoende gehoord te zijn dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de MR. Suggesties en goede ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom! U kunt een MR lid rechtstreeks aanspreken of mailen naar MR@nbsburgst.nl

 

LINKS
De officiële publicaties (notulen, reglementen, jaarverslagen) zijn te vinden op de website (Downloads -> MR) en een deel hiervan ook op de publicatieborden op elke locatie.
De publicaties zijn openbaar voor alle ouders van de school. We vragen u daarom ook vriendelijk om de verslagen alléén voor uw eigen informatie en gebruik te lezen.