AAAPrint deze pagina
Klachtenprocedure

INTERNE EN EXTERNE VERTROUWENSPERSOON MACHTSMISBRUIK EN ONGEWENST GEDRAG.

Veiligheid is een basisbehoefte van iedereen. Bij gebrek aan veiligheid kun je niet goed functioneren. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Ondanks dat we als school en schoolbestuur er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, is dit in ons land helaas niet altijd het geval. Machtsmisbruik en ongewenst gedrag zorgen voor een gevoel van onveiligheid en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van iedereen die hiermee geconfronteerd wordt. Het roept vaak veel emoties en vragen op.
De interne contactpersoon en de directie zijn aanspreekpunt voor meer persoonlijke zaken. Voor beleidsmatige zaken zijn de directie en de medezeggenschapsraad aanspreekpunt. Uiteindelijk kunt u zich ook wenden tot het bevoegd gezag (het schoolbestuur) van de school.
Indien u er behoefte aan heeft om in vertrouwen te spreken over machtsmisbruik of ongewenst gedrag binnen de school kunt u ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD.

Als er een probleem is, dan is het verstandig dat u dat eerst probeert te bespreken en op te lossen met de direct betrokkene(n). Afhankelijk van de aard van het probleem kunt u wanneer u er niet uitkomt contact opnemen met de interne contactpersoon, met de directie van de school of met de medezeggenschapsraad.

Op school is een interne contactpersoon aanwezig. Hij/zij kan luisteren naar de klacht van u of uw kind en u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD.

Let op: Sommige vormen van seksuele intimidatie zijn volgens de wet strafbaar. We spreken dan van een zedenmisdrijf of wel een strafbaar feit. Als u bij de interne contactpersoon melding maakt van een (redelijk vermoeden van een) strafbaar feit is deze persoon verplicht dit te melden aan het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Het bevoegd gezag is op haar beurt verplicht hierover de vertrouwensinspecteur van het onderwijs te raadplegen. Als zij beiden vermoeden dat hier sprake is van een strafbaar feit is het schoolbestuur verplicht hiervan aangifte te doen bij justitie.

Contactgegevens interne contactpersoon van de school:
Mevr. Marijke van Eil   Te bereiken op telefoonnr. 076 543 90 08


De externe vertrouwenspersoon van de GGD West-Brabant
Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken dan kunt u het best direct contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Deze heeft namelijk niet de verplichting te melden bij het schoolbestuur en hoeft ook geen aangifte te doen bij justitie.  Hij/zij zal samen met u bekijken wat er aan de hand is en welke stappen er gezet kunnen worden. Hij/zij zal met u ook de mogelijke consequenties van vervolgstappen bespreken en u indien nodig ondersteunen bij te nemen stappen.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon van de GGD:
U kunt hiervoor het centrale meldpunt bellen in Breda , tel.nr. 076 – 5282241.
Zij zorgen vervolgens dat u teruggebeld wordt door een van de medewerk(st)ers van de GGD. Dat is altijd een arts, een verpleegkundige of een gedragswetenschapper die deskundig is op dit gebied.

Mogelijke vervolgstappen (die u ook rechtstreeks kunt ondernemen) zijn:
• Advies inwinnen bij de vertrouwensinspecteur van het onderwijs, tel.nr. 0900-1113111. Ook deze heeft geen meld- en aangifteplicht.

• Een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij het schoolbestuur is aangesloten:
Mr. D. Dane - Peeters
ambtelijk secretaris LKC voor het algemeen bijzonder onderwijs
Bezuidenhoutseweg 251-253
2594 AM Den Haag
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 – 331 5266
Het mailadres is:  lkc@vbs.nl)

• Aangifte doen bij de politie.

• Hulpverlening  op gang brengen voor uw kind of gezin.

Zie verder ook op de website van Burgst:
• Brochure:  “Klachten op school, hoe los je ze op?”  (kopje Downloads  Algemeen)
• Klachtenregeling Nutsscholen Breda

 

Vertrouwenspersoon van de GGD West-Brabant

Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken dan kunt u het best direct contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD.  Deze heeft namelijk niet de verplichting te melden bij het schoolbestuur en hoeft ook geen aangifte te doen bij justitie.  Hij/zij zal samen met u bekijken wat er aan de hand is en welke stappen er gezet kunnen worden. Hij/zij zal met u ook de mogelijke consequenties van vervolgstappen bespreken en u indien nodig ondersteunen bij te nemen stappen.

 

FYSIEK INGRIJPEN  BIJ  GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

In uitzonderlijke gevallen kan fysiek worden ingegrepen door directie of leerkrachten met als doel leerlingen (tegen zichzelf) te beschermen.  Het kan voorkomen dat leerlingen soms een grens overschrijden. Ze kunnen daarbij door hun gedrag een bedreiging zijn voor zichzelf, voor anderen en hun nabije omgeving.  Wij zijn van mening dat het niet acceptabel is dat wij kinderen verbaal en/of lichamelijk zo tegemoet treden dat zij daardoor gekwetst worden. 

Dit neemt echter niet weg dat het soms toch onvermijdelijk is om fysiek in te moeten grijpen als een leerling de confrontatie zoekt met anderen of anderen bedreigt.  Ook zullen we dit toepassen  wanneer de leerling het gebouw en/of het meubilair bewust beschadigt.

De ingreep zal bij voorkeur middels een fixerende greep plaatsvinden, waardoor risico op letsel zeer klein is.  Gelukkig komt dit grensoverschrijdend gedrag tot nog toe zelden voor op Burgst.

 

KLEDINGVOORSCHRIFT BURGST

Kleding die de veiligheid van kinderen, leerkrachten en ouders in het gedrang brengt, agressie op kan wekken en/of aanstootgevend is of oogcontact / gezichtsuitdrukking bemoeilijkt, staan we op Burgst niet toe.  We volgen als neutrale school hierbij het advies van de commissie gelijke behandeling inzake “gezichtssluiers en hoofddoeken op scholen”.

Dit kledingvoorschrift mag  niet discriminerend zijn,  niet dubbelzinnig zijn en de vrijheid van meningsuiting niet aantasten.