AAAPrint deze pagina
LEERLINGVOLGSYSTEEM

WIJZE WAAROP WE ONZE  KINDEREN VOLGEN EN HELPEN

Algemeen
De school volgt de ontwikkeling van de kinderen zowel cognitief (schoolse vaardigheden) als sociaal-emotioneel. Doel is zo  goed mogelijk de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart te brengen en vervolgens afgestemd te kunnen handelen. Dit is in eerste instantie de taak van de leerkracht. Op Burgst gebruiken alle groepen dezelfde, door de school ontwikkelde groepsadministratie. Daardoor ontstaan er gelijksoortige overzichten en kunnen mogelijke invalkrachten snel hun weg vinden. De kleutergroepen gebruiken aanvullende, specifieke administratiebladen.

Leerlingvolgsysteem
Alle toetsresultaten worden in een leerlingvolgsysteem (Parnassys) bijgehouden. Hierdoor zijn we in staat de vorderingen van kinderen te volgen en tijdig in te grijpen als dat nodig is. Toetsresultaten dienen altijd met de nodige voorzichtigheid te worden bekeken; ze zijn nimmer alleen bepalend voor het al dan niet doorgaan van een kind naar een volgende groep. Daarnaast hebben we een leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied (zie onder “Observaties” hieronder). Oók op dit gebied wordt door de leerkracht via het zorgteam ingegrepen als deze ontwikkeling te wensen overlaat.

Observaties
M.b.v. observatielijsten volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. In groep 1-2 is dat de KIJK en vanaf groep 3 met de Pravoo Gedrags Kaart. In de loop van 2015 wordt de laatste vervangen door het pakket “ZIEN”. 

Zorg aan het jonge kind
Vanaf de aanmelding/instroom (in de meeste gevallen groep 1) start de zorg omtrent 'het jonge kind'.  Bij het intakegesprek informeren wij naar de voorschoolse ontwikkeling. De ouders vullen een vragenlijst in met eventuele bijzonderheden. Deze informatie gaat naar de groepsleerkracht en in bijzondere gevallen naar het zorgteam. In de groepen 1 en 2 werken we met het speciaal op jonge kinderen gerichte observatiesysteem “KIJK”.  De Intern Begeleider (IB) coördineert de zorg omtrent het jonge kind.

 

TOETSEN
Om de vorderingen van uw kind qua vaardigheden te volgen gebruiken we de volgende toetsen:

Kleutergroepen:
Toetsen van het CITO voor de oudste kleuters, o.a. "Taal voor kleuters" en  ‘Rekenen voor kleuters’

Groep 3 t/m 8 
In principe gebruiken we toetsen voor de vakken Technisch en Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling. Het betreft hier landelijke toetsen, ontwikkeld door het CITO. We vergelijken met deze CITO-toetsen het resultaat van ons onderwijs met het resultaat van het onderwijs in Nederland. Voor deze vakken en ook voor de andere vakken gebruiken we daarnaast methodetoetsen.  Deze toetsen komen uit de door ons gebruikte lesmethodes.  In groep 8 gebruiken we de CITO eindtoets.