AAAPrint deze pagina
Informatie over uw kind

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind delen we periodiek een rapport uit. Tevens organiseren we gedurende het schooljaar diverse ouderavonden (zie Jaarkalender). 

Bij de kleuters verloopt dit iets anders. Na ongeveer 8 weken schooltijd vindt een eerste gesprek plaats. Voor de groepen 1 en 2 op de ouderavond in januari en juni n.a.v. de rapportagekaart. In specifieke situaties neemt de leerkracht contact met u op. Uiteraard kunt u ook de leerkracht op de hoogte stellen van berichten die van belang zijn voor het werken van uw kind in de klas.  Iedere leerkracht is bereid een gesprek met u te hebben wanneer daar aanleiding voor is.  Maakt u in zo'n geval altijd vooraf een afspraak met de betrokken leerkracht met het oog op andere afspraken en werkzaamheden. Per leerling houden wij een leerlingdossier bij.  Voor zorgleerlingen is er in een aantal gevallen een apart zorgdossier onder verantwoording van de IB'er.  De school houdt verder een wettelijk verplichte leerlingadministratie bij waarin alle noodzakelijke gegevens van de leerlingen zijn opgenomen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
De school verstrekt dus géén gegevens over leerlingen aan derden, m.u.v. (deel)gegevens aan bijvoorbeeld de GGD en de Schoolbegeleidingsdienst indien dat nodig is. Voor alle verdere verstrekking van gegevens worden éérst de ouders geraadpleegd. Om onze administratie up-to-date te houden vragen wij u dringend om adreswijzigingen, verandering van huisarts, telefoonnummer of emailadres steeds aan de leerkracht van uw oudste kind op onze school door te geven om fouten te voorkomen. Een mail sturen of een telefonisch contact kan uiteraard ook.

In de kleuterklassen bestaan de rapporten vooral uit beheersingslijsten en observatieverslagen.  Daarnaast is er een indicatief rapport over hoe uw kind zich in de klas manifesteert. In de rapporten vindt u werkjes van de kinderen die een idee geven van de werkzaamheden waar het kind in de klas mee bezig is.   De leerkracht van groep 8 geeft informatie over het voortgezet onderwijs en begeleidt de doorstroom naar het voortgezet onderwijs.
Er is jaarlijks sprake van een algemene informatieavond, een adviesgesprek en de uitslag van de CITO eindtoets. De leerkracht van groep 8 geeft een adviesformulier af dat gebruikt kan worden bij de aanmelding op een VO school. Ook de betrokken scholen voor voortgezet onderwijs geven informatie op open dagen en scholenmarkten.