AAAPrint deze pagina
Aantal lesuren

In acht jaar basisonderwijs is het de wettelijke plicht van de school om er zorg voor te dragen dat de kinderen ten minste 7520 klokuren onderwijs krijgen.

Het aantal lesuren per week bedraagt 24,45 uur voor alle groepen. Deze tijd is verdeeld over de vakken waarvan u hieronder een overzicht met de gebruikte methodes vindt.    Het kan zijn dat een leerkracht het noodzakelijk acht om in een groep of een deel daarvan, enigszins af te wijken en bijvoorbeeld méér tijd aan taal te besteden omdat dit nodig is. Het aantal uren dat aan één vak wordt besteed ligt niet strikt wettelijk vast.

Op onze school gebruiken we de volgende methodes:

 
AANVANKELIJK LEZEN
- “LIJN 3 in de groepen 3

SCHRIJVEN
- “Schrijfdans” als voorbereiding op het schrijven in de groepen 1 en 2
- “Klinkers” in de groepen 3 tot en met 5. De groepen 6 en 7 werken nog met "Pennenstreken".

 

NEDERLANDSE TAAL, BEGRIJPEND EN STUDEREND LEZEN
- “Doe maar mee”  taalvoorbereidingspakket in de groepen 1 en 2
- “Taal Actief 4” in de groepen 3 tot en met 8.
- “Estafette”, methode voor Technisch lezen.
- “Lezen in Beeld”, online actuele methode voor Begrijpend lezen.

REKENEN
- Voorbereidend rekenpakket in de groepen 1 en 2.
- “Wereld in getallen” in de groepen 3 tot en met 8.

AARDRIJKSKUNDE
- Diverse voorbereidende thema’s in de groepen 1 tot en met 4.
- “Wijzer door de Wereld” in de groepen 5 tot en met 8.

GESCHIEDENIS
- Diverse voorbereidende thema’s in de groepen 1 tot en met 4.
- “Wijzer door de Tijd” in de groepen 5 tot en met 8.

BIOLOGIE
- Diverse voorbereidende thema’s in de groepen 1 tot en met 4.
- “Wijzer door de Natuur en Techniek” in de groepen 5 tot en met 8.

ENGELS
- Internetmethode Engels “Groove Me” in de groepen 7 en 8.

HANDVAARDIGHEID EN TEKENEN
- Thema’s uit de methodes “Maken is de Kunst” en “Handvaardigheid-Tekenen; Moet je doen”.

VERKEER
- Diverse voorbereidende thema’s in de groepen 1 en 2.
- “Klaar Over” in de groepen 3 tot en met 7.
- Schriftelijk en Praktisch Verkeersexamen in groep 7.

MUZIEK
- Diverse materialen en liedjesbundels en de methode “123ZING"

GYMNASTIEK
- “Bewegingsonderwijs in het speellokaal” in de groepen 1 en 2.
- Vastgesteld werkplan voor sport en beweging in de groepen 3 tot en met 8.

De gymlessen worden sinds enige jaren mee gegeven en ondersteund door studenten van sportopleidingen i.s.m. Breda Actief.


Methodelijst
Daarnaast wordt er door de leerkrachten veel aanvullend methodisch materiaal gebruikt: deels zelf ontwikkeld en deels samengesteld uit diverse methodische materialen. De keuze van een methode gebeurt door een commissie vanuit het team na bestudering van het voorhanden zijnde materiaal en kijkend naar de laatste ontwikkelingen.  Na voorlegging van de motieven om een bepaalde methode te kiezen neemt het team daarover een besluit.  Doorgaans kiezen wij methodes die ook landelijk hoog genoteerd staan in het gebruik bij de basisscholen. Er is een meerjarig methodevervangingsplan aanwezig.

 

Techniek
Burgst wil de algemene en specifieke ontwikkeling op het terrein van techniek stimuleren. Techniek draagt bij aan de algemene ontwikkeling van kinderen en hun kennis en gevoel met materialen en systemen om hen heen. Er zijn voor alle groepen aparte techniekkisten aangeschaft met bijbehorende opdrachten. Techniek is geïntegreerd in de methodeWijzer door de Natuur en Techniek”.  De groepen 3 t/m 8 bezoeken jaarlijks de "Uitvindfabriek" en op beide locaties wordt er een Techniekweek ingericht en hebben de leerlingen de beschikking over een Technieklokaal. Buitenschools zijn er activiteiten in samenwerking met "Mad Science".  

 

Cultuureducatie
We willen leerlingen in aanraking brengen met kunst en cultuur, waardoor een bijdrage ontstaat aan de persoonlijke, algemene ontwikkeling van kinderen. Cultuur is zo wezenlijk voor onze samenleving dat jonge mensen de gelegenheid moeten krijgen om daar in ruime mate kennis mee te maken. Kunst geeft mensen een ruimere blik op hun leven. Cultuureducatie moet zoveel mogelijk geïntegreerd worden in het reguliere lesprogramma. De leerlingen leren beelden, taal, muziekspel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Burgerschap en sociale integratie
Onze school staat voor dat leerlingen en leerkrachten sociale kennis, vaardigheden en attitudes hebben of zich eigen maken ter bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Leerlingen, leerkrachten, schoolleiding en ouders communiceren open en respectvol met elkaar.  Een positieve grondhouding ten opzichte van elkaar en de maatschappij zorgen voor sociale integratie. School en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Leerlingen leren vanuit eigen verantwoordelijkheid zelfstandig maatschappelijke verantwoording te nemen.