AAAPrint deze pagina
Kwaliteitszorg

Instrumenten en procedures die binnen de school gebruikt worden zijn:

Met betrekking tot de leerlingen:

 • methodegebonden toetsen. De resultaten worden geëvalueerd op het niveau van de groep en leiden waar nodig tot een groepsplan
 • het CITO leerlingvolgsysteem. Resultaten worden besproken binnen de leerlingbesprekingen, met de leerlingen en de ouders. Conclusies worden getrokken op leerling-, groeps- en locatieniveau en kunnen leiden tot maatregelen op elk van die niveaus
 • toetskalender en leerlingbesprekingen (zie hiervoor ook het zorgplan)
 • afsluitingsonderzoek. De resultaten hiervan worden besproken met de leerlingen en hun ouders;


Met betrekking tot de leerkrachten
:

 • functioneringsgesprekken worden elk jaar door het MT gevoerd. Hierin worden afspraken gemaakt voor de komende periode en wordt de achterliggende periode geëvalueerd
 • beoordelingsgesprekken worden gevoerd door de directeur. In deze gesprekken wordt de kwaliteit van de desbetreffende medewerker beoordeeld
 • na- en bijscholingsplan. Dit plan is gebaseerd op de uitkomsten van functionerings - en beoordelings¬gesprekken, klassenbezoeken, beleidsvoornemens van de school en van het bestuur
 • klassenconsultatie door het MT. De klassenbezoeken hebben tot doel het proces van de kwaliteitsverbetering beter te kunnen bewaken
 • wederzijdse klassenbezoeken door leerkrachten onderling. In deze bezoeken staat het bevorderen van de individuele kwaliteit van medewerkers door professionele afstemming en coöperatie centraal
 • het schoolplan. Burgst ziet zichzelf als een lerende organisatie in een cyclisch proces
 • deze schoolgids waarin de school haar doelstellingen en werkwijze verwoordt
 • de klachtenregeling waardoor het voor ouders en leerkrachten mogelijk is gehoord te worden als er bepaalde problemen zijn
 • jaarlijks wordt er met de leerkrachten een Persoonlijk Ontwikkelings Plan opgesteld en uitgevoerd.