AAAPrint deze pagina
Protocol hulp door externen onder schooltijd

Uitgangspunten van beleid volgens wettelijke bepalingen:

Artikel 8, lid 4, WPO
Het is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag om ervoor te zorgen dat een leerling de voor hem of haar bedoelde onderwijsactiviteiten krijgt aangeboden. Daartoe behoren ook onderwijsactiviteiten waarvoor een leerling in aanmerking komt op grond van de gegevens van het leerlingvolgsysteem. Aan deze verantwoordelijkheid kan het bevoegd gezag invulling geven als de onderwijsactiviteiten uitgevoerd worden onder de directe verantwoordelijkheid van het eigen personeel of personen die handelen in opdracht van het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag kan daarom in geen geval verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud en uitvoering van therapie door externen.

Artikel 40, lid 1, WPO
Dit artikel gaat in op de kosteloosheid van het onderwijs. Activiteiten onder schooltijd  , bekostigd door ouders, staan hiermee op gespannen voet.  De handelswijze waarbij leerlingen onder schooltijd door ouders betaalde RT/therapie krijgen van een externe deskundige brengt risico’s met zich mee. Het leidt mogelijk tot ongelijke behandeling van leerlingen en het bevoegd gezag loopt het risico dat de inhoud van de eigen onderwijsactiviteiten van de school en het externe onderwijs geen verbinding met elkaar hebben, hetgeen kan leiden tot onwenselijke effecten.

Hulp door een extern bureau onder schooltijd binnen Burgst.
In beginsel staat Burgst hier, gezien de uitgangspunten van beleid, afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp voor dit kind een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt mits praktisch realiseerbaar. Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan Burgst te worden afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat Burgst c.q. het bevoegd gezag niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten.

Hulp door een extern bureau onder schooltijd buiten Burgst.
In beginsel staat Burgst hier, gezien de uitgangspunten van beleid, afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp voor dit kind een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Tevens moet helder zijn, dat de hulpverlening niet leidt tot een onaanvaardbaar verlies van leertijd door reizen. Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan Burgst te worden afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat Burgst c.q. het bevoegd gezag niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten. Tevens dienen goede afspraken te worden gemaakt over de frequentie, tijdsduur van de externe behandeling en de wijze waarop de terugkoppeling naar Burgst plaatsvindt. Als dat allemaal geregeld is, kan Burgst alsnog medewerking verlenen. De directeur stelt het bevoegd gezag en de portefeuillehouder onderwijs daarvan schriftelijk in kennis.

Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het beleidsstuk:
“leerlingenzorg door externen onder schooltijd”.