AAAPrint deze pagina
Uitgangspunten en doelstellingen

Het team van Burgst heeft een totaalvisie ontwikkeld die in het hierna afgebeelde wapenschild tot uiting komt. Wij bieden vanuit een viertal gezichtspunten onderwijs aan dat bestemd is voor alle kinderen. Deze vier gezichtspunten ziet u terug in de velden van ons schild.

Wij willen op onze school goed onderwijs geven waarbij we letten op wat is vastgelegd in de wet en wat aansluit bij de visie van de Stichting Nutsscholen Breda (hierna de Stichting).

 

Wij stellen ons daarbij de volgende doelen:

•  wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen die gebaseerd zijn op fundamentele mensenrechten en democratische beginselen.

•  wij gaan uit van gelijkwaardigheid van alle kinderen.

•  ons onderwijs zal rekening houden met ontwikkelingen in de maatschappij.

•  ons onderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een kind tot een mens die in staat mag worden geacht op eigen benen te kunnen staan.

•  ons onderwijs draagt bij aan een ontwikkeling tot mens die met een eigen identiteit en respect voor een ander durft te werken aan uitdagingen.

•  ons onderwijs moet effectief zijn, ons schoolklimaat prettig om daarmee het kind te brengen tot prestaties.

•  onze school streeft ernaar kinderen af te leveren die in een sterk veranderende samenleving zowel wat betreft persoonlijkheid als wat betreft kundigheden een actieve rol kunnen spelen.

•  onze school streeft ernaar kinderen bij te brengen kritisch te staan tegenover een denkwereld waarin de door welvaart en nadruk op de rechten van ieder mens verworven vrijheid, vaak niets anders betekent dan mateloos profiteren, consumeren en genieten.

•  onze school is een plaats waar verschillende opvattingen en levenswijzen elkaar ontmoeten.

•  in ons onderwijs streven we er naar de kinderen op de hoogte te brengen van elkaars culturele achtergronden, waardoor zij beter in staat zijn begrip op te brengen voor anderen.

• onze school behandelt jongens en meisjes gelijkwaardig.

•  wij willen onderwijs geven dat streeft naar passende zorg voor kinderen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden zodat deze kinderen opgevangen kunnen worden op de eigen basisschool.

  

Op verzoek van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen is een brochure met als titel "De Identiteit van de Nutsbasisscholen" opgesteld door de directeur van Burgst, dhr.J. Matthee en de algemeen directeur van de Stichting Nutsscholen, dhr. drs. B. Sanders. Deze brochure ligt ter inzage op de school.