AAAPrint deze pagina

Burgst is een Kanjerschool. De Kanjertraining, ontwikkeld door drs. G. Weide van het Kanjerinstituut uit Almere is ontwikkeld om gedrag te leren herkennen en daar op de juiste manier mee om te gaan.
Enkele jaren geleden zijn we gestart met de Kanjertraining.  Dit is een training die speciaal is ontwikkeld om gedrag te leren herkennen en daar op de juiste manier mee om te gaan. Kinderen leren hun eigen gedrag en dat van andere kinderen te benoemen en ook welk gedrag gewenst is en welk niet. Binnen de Kanjertraining staan een vijftal soorten gedrag centraal:
• We vertrouwen elkaar
• Niemand speelt de baas.
• Niemand lacht uit.
• Niemand doet zielig.
• We helpen elkaar.
De “Kanjer” is het kind dat deze gedragsvormen in zich kan verenigen, anderen op een goede manier op gedrag van aanspreken en ernaar kan handelen.

Vertrouwen elkaar:

Luisteren naar elkaar, liegen, pesten, bedreigen  niet.

Helpen elkaar:

Werken samen en brengen mensen samen, herinneren elkaar aan de afspraken.

Spelen niet de baas:

Leren van conflicten, herstellen schade, kennen de  regels; schelden, schoppen, slaan mag niet!

Lachen niemand uit:

Mogen fouten maken,mogen grapjes maken, maar niet ten koste van iemand anders.

Zijn niet zielig:

Zijn assertief, kwetsbaar en zorgzaam, hebben respect voor zichzelf, medeleerlingen, leerkrachten, ouders, dieren, planten en spullen.

Op Burgst gaan we uit van de goede bedoelingen van onze leerlingen. Toch kan het voorkomen dat een kind moeite heeft met correct gedrag en te vaak de rode of de zwarte pet op heeft.  Wat zijn dan de acties?

Conflicten tussen kinderen onderling:
  • Indien nodig tot rust komen (nadenk stoel; nadenk tegel op de speelplaats; tot-rust-komen-plaats in de school)
  • Het gedrag wordt besproken met de leerkracht; zoveel mogelijk op de kanjermanier (benoemen wat je ziet, vertellen wat het met je doet, vragen naar de bedoeling van het kind, benoemen van het gewenste gedrag).  Indien nodig wordt een Kanjerformulier ingevuld.
  • Komt het gedrag vaker voor, dan stelt de leerkracht een plan van aanpak op voor meerdere weken.  Dit wordt met de ouders besproken.
Conflicten tussen leerkracht en leerling:

(b.v. bij het verstoren van de orde/niet luisteren/ brutaal gedrag enz.)

  • Het gedrag wordt besproken met de leerkracht; zoveel mogelijk op de kanjermanier (benoemen wat je ziet, vertellen wat het met je doet, vragen naar de bedoeling van het kind, benoemen van het gewenste gedrag).  Indien nodig wordt een Kanjerformulier ingevuld.
  • Komt het gedrag vaker voor, dan stelt de leerkracht een plan van aanpak op voor  meerdere weken. Dit wordt met de ouders besproken.
Conflicten tussen ouders en leerling / leerkracht/ school:
  • Als ouders en leerling/ leerkracht/school  een probleem hebben met elkaar, dan proberen ze er eerst in een kanjergesprek samen uit te komen. Ieders bedoelingen moeten helder worden.
  • Komen ze er samen niet uit, dan wordt ondersteuning van het MT gevraagd. Ga geen eigen rechter spelen, maar schakel de school erbij in!!!Is ook na het plan van aanpak geen vooruitgang te zien, dan wordt in overleg met het MT het protocol toelating/verwijdering ingezet.  Hierover informeren wij u in een volgende Heksenketel!

Hoe  gaan we om met  met conflicten op Burgst als er ondanks het Kanjergedrag  ( We vertrouwen elkaar, We helpen elkaar; Niemand speelt de baas; Niemand lacht uit; Niemand doet zielig) toch nog conflicten ontstaan tussen  leerlingen onderling, tussen  leerkracht en leerling en tussen ouders en leerling/leerkracht/school. Eén van de maatregelen is om de kinderen een Kanjerformulier in te laten vullen, waarin ze kijken naar wat er is gebeurd en hoe ze daar zelf mee om zijn gegaan. Onze kinderen kunnen vaak heel goed zien wat de ander fout doet, maar het is veel moeilijker om naar eigen gedrag te kijken! En als je iets wil veranderen, kun je echt  alleen jezelf veranderen; een ander veranderen is veel moeilijker!!  Als leerlingen ondanks de hulp op school en een apart plan van aanpak toch grensoverschrijdend gedrag blijven  laten zien; dan wordt in overleg met het zorgteam en de directie het protocol toelating en verwijdering ingezet. Dit protocol kunt U inzien op onze website.