AAAPrint deze pagina
Aanmelding en plaatsing van leerlingen

Ouders melden hun kind(eren) mondeling of schriftelijk op school aan. Dat kan al (ruim) vóór de eerste verjaardag gebeuren zodat wij zo vroeg mogelijk een beeld hebben van de kinderen die de komende jaren zullen komen. Komt het kind van een andere school dan nemen wij contact op met die school. Vervolgens zal het zorgteam van Burgst bekijken of plaatsing in een bepaalde groep mogelijk is. Een en ander is afhankelijk van de mogelijke leerlingenzorg en het antwoord op de vraag of wij de gevraagde zorg voldoende kunnen bieden. Daarnaast is de maximale groepsgrootte van belang bij het al dan niet toelaten van een leerling.  Een uitzondering maken wij voor kinderen van gezinnen die al bij ons op school zitten. We zijn van mening dat het niet aanvaardbaar is dat b.v. een eerste en tweede kind van een gezin worden toegelaten, maar dat er voor het derde kind geen plaats is.  Dit betekent dat de school ervoor zal zorgen dat er voor alle kinderen uit één gezin zonder meer een plaats beschikbaar zal zijn.  De beschikbare lokalen zijn qua locatie echter niet altijd optimaal verdeeld.  Zo kan er in het ene gebouw een lokaal leeg staan terwijl een ander gebouw een lokaal te kort heeft. Dit is ook voor ons een gegeven waar wij helaas niets tegen kunnen doen.

Het dwingt ons om de ouders erop te attenderen dat wij geen garantie kunnen bieden dat een kind altijd op een locatie naar voorkeur geplaatst kan worden dan wel de gehele schoolloopbaan per definitie op één en dezelfde locatie kan blijven, al streven we daar natuurlijk wel naar. Gelet op de mogelijkheden om kinderen te huisvesten en onze uitgangspunten over maximale groepsgrootte kan het noodzakelijk zijn een wachtlijst of een leerlingenstop in te stellen.

Bij het aanmelden van een leerling worden de ouders en hun kind uitgenodigd voor een infogesprek.  Tijdens dit gesprek laten wij u sfeer proeven, we laten de school aan u zien en leggen onze visie op onderwijs aan u uit.  Uiteraard kunt u als ouders dan uw vragen aan ons stellen.  De uiteindelijke  aanname gebeurt middels formulieren van ouders en peuterspeelzaal.